admin 发表于 2017-5-2 15:13:09

[必看等级:☆☆☆]2017年山东省高中信息技术学业水平考试试题(真题第10套)

2017年山东省高中信息技术学业水平考试试题(真题第10套)
12

3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

30
答案:
1-5:ABADC
6-10:CDCAA
11-15:BCADA
16-20:对错对错对
21:1.(B)或(b);2.(B)或(b);3.(C)或(c);4.(188664682@qq.com);5.(用户名)
22:1.(3);2.(蔬菜价格);3.(C11)或(c11);4.(B)或(b);5.(人民币);6.(B)或(b)。
23-27:ABADA

页: [1]
查看完整版本: [必看等级:☆☆☆]2017年山东省高中信息技术学业水平考试试题(真题第10套)